Prohlášení o ochraně dat

Odpovědnou osobou za zpracování osobních dat ve smyslu Vyhlášky o ochraně dat (DSGVO) je společnost Döllken Profiles GmbH, Stangenallee 3, 99428 Nohra, Německo Tel.: + 49 (0)3643 4170 711, e-mail: info@doellken-profiles. com, www.doellken-profiles.com

I. Ochrana dat u Döllken Profiles
Osobní data našich uživatelů zjišťujeme a používáme zásadně jen tehdy, pokud je to nutné k poskytování funkčních internetových stran a našich obsahů a služeb. Zjišťování a používání osobních dat našich uživatelů probíhá pravidelně pouze po schválení uživatele. Výjimka platí jen v případech, kdy zajištění předchozího schválení není ze skutečných důvodů možné a zpracování dat je umožněno na základě legislativních předpisů.

1. Právní podklad pro zpracování osobních dat
Pokud je nutno si pro procesy zpracování osobních dat vyžádat schválení dotčených osob, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. a Vyhlášky EU pro ochranu dat (DSGVO).
Při zpracování osobních dat, které je potřebné ke splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Toto ustanovení platí i procesy zpracování, potřebné k realizaci opatření před uzavřením smlouvy.
Pokud je zpracování osobních dat potřebné ke splnění právních povinností našeho podniku, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. c DSGVO.
Pro případ, kdy je zpracování osobních dat potřebné na základě životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. d DSGVO.
Pokud je zpracování osobních dat potřebné k hájení oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetího subjektu a zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby nepřevažují shora zmíněný zájem, slouží jako právní podklad čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
2. Mazání dat a trvání jejich uložení
Osobní data dotčených osob budou smazána nebo zablokována, pokud přestane platit účel jejich uložení. Uložení může probíhat i nadále, pokud s tím počítala evropská nebo národní legislativa ve vyhláškách, zákonech nebo jiných předpisech podle unijního práva, kterým odpovědná osoba podléhá. Zablokování nebo vymazání dat proběhne i po uplynutí archivační lhůty podle uvedených norem kromě případů, kdy je i nadále stanovena nutnost k dalšímu uložení dat pro uzavření nebo splnění smlouvy.

II. Návštěva našich webových stránek
1. Popis a rozsah zpracování dat
Při každém vyvolání našich internetových stránek registruje náš systém automaticky data a informace o systému počítače, který je vyvolal.
Přitom jsou registrována následující data:
IP adresa uživatele
Datum a čas přístupu
Vyžádané zdroje (HTML, obrázky, atd.)
HTTP status
Velikost vyžádaného obsahu v bytech
Referer (stránka, ze které bylo vyvolání spuštěno)
Browser User Agent uživatele (verze prohlížeče a obecný OS jako Windows, Linux, Mac)
Data jsou zároveň uložena v logovacích souborech našeho systému. Uložení těchto dat společně s jinými osobními daty uživatele neproběhne. Přechodné uložení IP adresy systémem je potřebné k tomu, aby bylo umožněno poskytnutí webové stránky počítači uživatele. Za tímto účelem musí být IP adresa uživatele uložena po dobu aktuálního spojení. Uložení do logovacích souborů probíhá pro zajištění funkčnosti webové stránky. Data navíc slouží k optimalizaci webové stránky a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Vyhodnocování dat k marketingovým účelům v této souvislosti neprobíhá. Data jsou smazána, jakmile již nejsou potřebná k dosažení účelu jejich registrace. V případě registrace dat k poskytování webových stránek k tomu dochází v okamžiku ukončení příslušného spojení. V případě uložení dat do logovacích souborů vymazání proběhne nejpozději do 7 dnů. Další archivace dat je možná. V takovém případě jsou IP adresy uživatelů smazány nebo upraveny tak, aby již nebylo možné rekonstruovat přiřazení vyvolávajícího klienta.
Registrace dat k poskytnutí webové stránky a uložení dat v logovacích souborech jsou nutné pro provoz internetové stránky. Z tohoto důvodu ze strany uživatele neexistuje žádná možnost námitky.

III. Používání Cookies
a) Popis a rozsah zpracování dat
Naše webové stránky používají cookies. Cookies jsou textové soubory, ukládané v prohlížeči, resp. internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá určitou internetovou stránku, může být cookie uložen v operačním systému uživatele. Tento cookie obsahuje charakteristickou posloupnost znaků, umožňující jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opakovaném vyvolání webové stránky. Cookies jsou používány, aby mohly být naše webové stránky pro uživatele přívětivější.
Tato webová stránka používá Transiente Cookies (přechodné použití) a Third-Party Cookies (od třetích subjektů). Transiente Cookies jsou automaticky smazány při zavření prohlížeče. Patří k nim zejména Session-Cookies. Tyto cookies ukládají takzvané Session-ID, pomocí kterého mohou být různé dotazy Vašeho prohlížeče přiřazeny ke společnému spojení. Při návratu na konkrétní webové stránky tak může být Váš počítač znovu identifikován. Tyto cookies jsou používány pro zajištění provozu a funkcionality našich internetových stránek. Session-Cookies jsou smazány při odhlášení nebo zavření prohlížeče.
Third-Party-Cookies jsou Cookies, které jsou používány a registrovány třetími subjekty. Tato internetová stránka používá Third-Party-Cookies v rámci dále popsaného analyzačního nástroje Google Analytics.
Pokud s používáním cookies nesouhlasíte, můžete cookies v bezpečnostním nastavení Vašeho prohlížeče kdykoli smazat nebo Váš prohlížeč konfigurovat tak, aby cookies vůbec nepřijímal. V nastavení můžete odmítnout i příjem Third-Party-Cookies. Předem Vás však preventivně upozorňujeme na skutečnost, že případně nebudete moci používat všechny funkce naší internetové prezentace.
Při vyvolání našich internetových stránek je uživatel informován o používání cookies k analyzačním účelům a je vyžádáno svolení ke zpracování dat, použitých této souvislosti. V této souvislosti také odkazujeme na toto prohlášení o ochraně dat. Data uživatele, registrovaná pomocí technicky potřebných cookies nejsou používána k vytváření uživatelských profilů.

IV. Newsletter
1. Popis a rozsah zpracování dat
Zasílání newsletteru probíhá na základě registrace uživatele na webové stránce:
Na naší internetové stránce máte možnost se přihlásit k bezplatnému odběru newsletteru. Přitom nám budou při přihlášení k odběru newsletteru zaslána data ze zadávací masky. Tato data se skládají zejména z e-mailové adresy uživatele. Navíc jsou při přihlášení zjišťována následující data: IP adresa vyvolávajícího počítače, datum a čas registrace.
Pro zpracování dat je v rámci procesu přihlášení vyžádáno Vaše svolení s odkazem na toto prohlášení o ochraně dat. V souvislosti se zpracováním dat pro rozesílání newsletteru neprobíhá žádné předávání dat třetím subjektům. Data jsou používána výlučně pro rozesílání newsletteru.
Zjišťování e-mailové adresy uživatele slouží k doručení newsletteru. Zjišťování jiných osobních dat v rámci procesu přihlašování slouží k zabránění zneužití služeb nebo použité e-mailové adresy.
Data jsou smazána, jakmile již nejsou potřebná k dosažení účelu jejich registrace. E-mailová adresa uživatele bude přesto archivována po celou dobu aktivace odběru newsletteru. Odhlášení je možné kdykoli pomocí odhlašovací odkazu v newsletteru nebo přes náš zákaznický servis.

V. Kontaktní formulář a e-mailový kontakt
1. Popis a rozsah zpracování dat
Na naší internetové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který může být použit pro elektronické navázání kontaktu. Pokud uživatel této možnosti využije, budou nám zaslána a u nás uložena data, zadaná v zadávací masce. Tato data jsou:
V okamžiku odeslání zprávy jsou navíc uložena následující data:
(1) IP-adresa uživatele
(2) Datum a čas registrace
Pro zpracování dat je v rámci procesu odesílání vyžádáno Vaše svolení s odkazem na toto prohlášení o ochraně dat. Alternativně lze navázat kontakt přes poskytnutou e-mailovou adresu. V takovém případě jsou uložena osobní data uživatele, poskytnutá e-mailem. V této souvislosti nejsou žádná data předávána třetím subjektům. Data jsou použita výlučně ke zpracování konverzace.
Zpracování osobních dat ze zadávací masky slouží pouze nám ke zpracování navázání kontaktu. V případě navázání kontaktu e-mailem je zde vyjádřen potřebný oprávněný zájem o zpracování dat. Ostatní osobní data, zpracovaná během procesu odeslání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.
Kontaktní data, vyžadující další zpracování (např. odeslání vzorových materiálů) jsou uložena jako Lead.
Uživatel má kdykoli možnost své schválení ke zpracování osobních dat odvolat. Pokud s námi uživatel naváže kontakt e-mailem, může ukládání svých osobních dat kdykoliv odvolat. Odvolání může být zasláno přímo pod kontaktním formulářem e-mailem. Všechna osobní data, uložená v rámci navázání kontaktu budou v takovém případě smazána.

VI. Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, webovou analyzační službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“ (informace ke Cookies viz předchozí text). Informace, vytvořené pomocí Cookie o využívání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde ukládány. Pokud jsou vyvolány jednotlivé strany naší internetové prezentace, budou uložena následující data:
(1) Dva Byty IP-adresy vyvolávajícího systému uživatele
(2) Vyvolaná internetová stránka
(3) Internetová stránka, ze které se uživatel dostal na vyvolanou internetovou stránku (Referrer)
(4) Podřízené stránky, vyvolané vyvolávající internetovou stránkou
(5) Doba, strávená na internetové stránce
(6) Četnost vyvolání internetové stránky
Na tomto místě bychom Vás chtěli informovat o tom, že na této internetové stránce byl Google Analytics rozšířen o kód „anonymizeIp();“, aby byla zajištěna anonymizovaná registrace IP-adres (tzv. IP-Masking). V pověření provozovatele těchto internetových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování Vašeho používání těchto stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webové stránky a k realizaci dalších souvisejících služeb v souvislosti s používáním internetových stránek a internetu. IP-adresa, přenesená v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem nebude slučována s jinými daty společnosti Google. Ukládání Cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na skutečnost, že v takovém případě možná nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zjišťování dat, generovaných pomocí Cookie, která se vztahují k Vašemu využívání této webové stránky (vč. Vaší IP-adresy) společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si na následujícím odkazu stáhnete dostupné zásuvné moduly Plugin pro prohlížeč a instalujete je. Aktuální odkaz je http: //tools. google. com/dlpage/gaoptout?hl=de.

VII. Vaše práva
Máte právo na opravu a/nebo doplnění dat oproti odpovědné osobě, pokud jsou zpracovávaná osobní data, která se Vás týkají, nesprávná nebo neúplná. Odpovědná osoba musí opravu provést neprodleně.

2. Právo na omezení zpracování
Za následujících předpokladů můžete požadovat omezení zpracování osobních dat, která se Vás týkají:
(1) pokud zpochybňuje správnost osobních dat, která se Vás týkají na dobu, která odpovědné osobě umožní zkontrolovat správnost osobních dat;
(2) zpracování neprobíhá podle práva a Vy odmítáte smazání osobních dat a místo toho požadujete omezení užívání osobních dat;
(3) odpovědná osoba již osobní data za účelem zpracování nepotřebuje, Vy je však potřebujete k uplatnění, vykonávání nebo obhajobě právních nároků, nebo
(4) pokud jste podali odvolání proti zpracování podle článku 21 odstavce 1 DSGVO a ještě nebylo rozhodnuto, zda převažují oprávněné důvody odpovědné osoby proti Vašim důvodům.
Pokud bylo zpracování osobních dat, která se Vás týkají, omezeno, smějí být tato data (s výjimkou jejich ukládání) zpracovávána pouze s Vaším svolením nebo k uplatnění, vykonávání nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právní osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu.
Pokud bylo omezení zpracování podle shora uvedených předpokladů omezeno, budete odpovědnou osobou informování před zrušením omezení.

3. Právo na výmaz
a) Povinnost vymazání dat
Od odpovědné osoby můžete požadovat, aby byla osobní data, která se Vás týkají neprodleně smazána a odpovědná osoba je povinna tato data neprodleně smazat, pokud je splněn jeden z následujících důvodů:
(1) Osobní data, která se Vás týkají, již nejsou potřebná pro účely, pro které byla požadována nebo jiným způsobem zpracovávána.
(2) Odvoláváte Vaše schválení, o které se opíralo zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO a jiný právní podklad pro zpracování chybí.
(3) Podáváte podle čl. 21 odst. 1 DSGVO odvolání proti zpracování a neexistují žádné primárně oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáváte podle. čl. 21 odst. 2 DSGVO odvolání proti zpracování.
(4) Osobní data, týkající se Vaší osoby byla zpracovávána neoprávněně.
(5) Vymazání osobních dat, týkající se Vaší osoby, je nutné ke splnění právní povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, kterému podléhá odpovědná osoba.
(6) Osobní data, týkající se Vaší osoby byla registrována v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 DSGVO.
b) Informace třetím osobám
Pokud odpovědná osoba zveřejnila osobní data, která se Vás týkají podle čl. 17 odst. 1 DSGVO a je povinna je vymazat, učiní při zohlednění dostupné technologie a nákladů implementace přiměřená opatření (i technického charakteru), aby odpovědné osoby za zpracování dat, které zpracovávají data, týkající se Vaší osoby, byly informovány o tom, že Vy jako dotčená osoba jste od nich požadovali výmaz všech odkazů na tato osobní data nebo kopií či replikací těchto osobních dat.
c) Výjimky
Právo na výmaz dat neexistuje, pokud je zpracování nutné z následujících důvodů:
(1) k výkonu práva na svobodné vyjádření názorů a informace;
(2) ke splnění právního závazku, vyžadujícího zpracování podle unijního práva nebo práva členských států, kterému odpovědná osoba podléhá nebo ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který byl svěřen odpovědné osobě;
(3) z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle čl. 9 odst. 2 písm. h, i a čl. 9 odst. 3 DSGVO;
(4) pro archivní účely ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle článku 89 odst. 1 DSGVO, pokud právo, uvedené v části a) znemožňuje nebo vážně omezuje realizaci cílů tohoto zpracování, nebo
(5) k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

4. Právo na informace
Pokud jste uplatnili právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování oproti odpovědné osobě, je tato povinna všem příjemcům, kterým byl umožněn přístup k osobním datům, která se Vás týkají, sdělit tuto opravu nebo výmaz dat nebo omezení zpracování kromě případů, kdy to není možné nebo je to nepřiměřeně náročné.
Oproti odpovědné osobě máte právo být o tomto příjemci informován.

5. Právo na přenositelnost dat
Máte právo na příjem Vašich osobních dat, která jste poskytli odpovědné osobě ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo tato data předat jiné odpovědné osobě bez omezování odpovědnou osobou, které jste osobní data poskytli, pokud
(1) zpracování vychází ze svolení podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DSGVO nebo jiné smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO a
(2) zpracování probíhá pomocí automatizovaného procesu.
Při výkonu tohoto práva máte dále právo požadovat, aby Vaše osobní data byla přímo předána odpovědnou osobou jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné. Nesmí tím přitom dojít k omezení svobod a práv jiných osob.
Právo na přenositelnost dat neplatí pro zpracování osobních dat, potřebné k realizaci úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který byl svěřen odpovědné osobě.

6. Právo na podání námitky
Máte právo kdykoli vznést z důvodů, vycházejících z Vaší zvláštní situace námitku proti zpracování Vašich osobních dat, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f DSGVO; totéž platí i pro profiling, vycházející z těchto ustanovení.
Odpovědná osoba již Vaše osobní data nezpracovává kromě případů, kdy může prokázat nutné důvody pro zpracování, které je nutno chránit a které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, případně kdy zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
Pokud jsou Vaše osobní data zpracovávána pro realizaci přímé reklamy, máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních dat za účelem takové reklamy; totéž platí i pro profiling, pokud s takovou přímou reklamou souvisí.
Pokud podáte námitku proti zpracování za účelem přímé reklamy, nebudou již Vaše osobní data k těmto účelům zpracovávána.
V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti máte možnost (bez ohledu na Směrnici 2002/58/EG) realizovat Vaše právo na námitku pomocí automatizovaných procesů, při kterých jsou používány technické specifikace.

7. Právo na odvolání prohlášení o právu na ochranu dat
Vaše prohlášení o schválení v souvislosti s ochranou dat můžete kdykoli odvolat. Odvoláním schválení není dotčena právoplatnost zpracování, které proběhlo na základě schválení až do doby odvolání.

8. Automatizované rozhodování v individuálním případě včetně profilingu
Máte právo nebýt vystaveni rozhodnutí, vycházejícího výlučně z automatizovaného zpracování včetně profilingu, ze kterého proti Vám vyplývají právní účinky, nebo jste jimi podobným způsobem ve značné míře omezeni. Toto ustanovení neplatí, pokud je rozhodnutí
(1) potřebné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi Vámi a odpovědnou osobou,
(2) přípustné na základě právních předpisů EU nebo členských států, kterým odpovědná osoba podléhá a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření k zachování Vašich práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů nebo
(3) probíhá s Vaším výslovným svolením.
Tato rozhodnutí však nesmějí vycházet ze zvláštních kategorií osobních dat podle čl. 9 odst. 1 DSGVO, pokud neplatí čl. 9 odst. 2 písm. a nebo g DSGVO a nebyla učiněna přiměřená opatření k ochraně práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů.
V souvislosti s případy podle bodů (1) a (3) učiní odpovědná osoba přiměřená opatření pro zachování práv a svobod a Vašich oprávněných zájmů, k čemuž patří alespoň právo na vynucení zásahu určité osoby ze strany odpovědné osoby, na podání vlastního stanoviska a na napadení rozhodnutí.

9. Právo na stížnost u dozorčího úřadu
Bez ohledu na jiné správní nebo soudní prostředky Vám přísluší právo na stížnost u dozorčího úřadu, zejména v členském státě Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa domnělého přestupku, pokud jste toho názoru, že zpracování Vašich osobních dat porušuje pravidla DSGVO.
Dozorčí úřad, u kterého byla stížnost podána, informuje navrhovatele o stavu a výsledcích stížnosti včetně možnosti soudního poučení o opravných prostředcích podle článku 78 DSGVO.

VIII. Social Bookmarks

Na našich internetových stránkách používáme tzv. Social Bookmarks (Facebook, Google, Twitter). S jejich pomocí máte možnost sdílet určitý článek z naší internetové nabídky ve Vašem vlastním profilu sociálních médií. Pro sdílení příslušných obsahů potřebujete existující profil u příslušných nabízených služeb Facebook, Google nebo Twitter. Social Bookmarks na naší internetové stránce jsme integrovali pouze jako odkaz na odpovídající služby. Pokud kliknete na vloženou grafiku, budete odkázáni na stránku příslušné služby a až poté budou přeneseny informace o uživateli. Účel a rozsah registrace dat a další zpracování a využívání dat nabízejícími společnostmi a Vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu privátní sféry jsou uvedeny v odpovídajících pokynech pro ochranu dat nabízejících služeb.

Upozornění na ochranu dat společnosti Facebook:
http://www.facebook.com/policy.php

Upozornění na ochranu dat společnosti Google:
http://www.google.de/policies/privacy